De maatschappij verandert

De klant centraal. Dat is wat de burger meer en meer van de overheid vraagt. Een overheid die met minder middelen meer service van hogere kwaliteit biedt. Die verbindt en regisseert en in staat is om complexe vraagstukken in een veranderende samenleving aan te pakken. Dat vraagt om een wendbare overheid die adaptief, effectief en constructief acteert. Waarbij effectiviteit hoog in het vaandel staat en er aandacht is voor activatie bij burgers en stakeholders. Kortom, een nieuwe aanpak voor de overheid. Wij noemen dat de wendbare overheid. Dit is een adaptieve overheid die de grote vraagstukken van vandaag en morgen op een innovatieve wijze aanpakt.

Uitdagingen overheidsorganisaties

Doordat overheidsinstanties de afgelopen jaren steeds minder budget ter beschikking hebben, worden zij gedwongen kritisch naar de beschikbare middelen en uitgaven te kijken. Hierdoor is soms de focus te veel op de input gaan liggen en minder op de outcome. Een van de grote nadelen van deze focus is dat er vaak te laat naar de behaalde outcome wordt gekeken, waardoor programma’s achteraf gezien niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Een kritische blik op de input kan daardoor juist voor het tegenovergestelde resultaat zorgen; namelijk meer kosten met minder resultaat en een te lange doorlooptijd.

Focus

De huidige werkwijze van de overheid wordt nog te veel gebaseerd op wat de politiek heeft beslist en te weinig op wat de burger en stakeholders nu precies willen. Er kan alleen op maatschappelijk waarde geleverd worden als de wensen en behoeftes continu worden geïnventariseerd. Burgers geven dit online bijvoorbeeld steeds meer en sneller aan, maar de inrichting van veel overheidsorganisaties is er nog niet voldoende op berekend. Wanneer dit niet op elkaar aansluit ontstaat er een afstand tussen burger en overheid en zal het steeds moeilijker worden om de burger tevredenstellen en om als overheid daadkrachtig over te komen.

Om dit soort verspilling te voorkomen is het van essentieel belang dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Zodat het geld van de burger de juiste bestemming krijgt en tegelijkertijd aan de vraag van de burger voldoet.